بررسی میکروفون USB پیشرفته Cherry UM 6.0

Cherry اولین میکروفون خود را در ماه فوریه معرفی کرد. آنها سه مدل را برای هدف قرار دادن نقاط مختلف قیمت و نیازهای کاربر منتشر کردند. UM 6.0 ADVANCED I